JavaScript创建数组

1.利用new创建数组

var arr = new Array();//创建了一个空数组

2.利用数组字面量创建数组(比较常用)

字面量:一种固定值的表示方法

一看就知道什么数据类型,比如8一看就是数字类型

//1.利用数组字面量(是方括号)创建数组
var arr = [];//创建了一个空数组
var arr1 = [1,2,'student',true];//数组里面可以存放任何类型的数据,必须以逗号分割

3.什么是数组元素?

数组可以把一组数据存放在单个变量的集合下,数组元素是存放在数组里面的元素,类型没有限制。

数组的使用

1.获取数组元素——利用索引就是下标,下标是从0开始的和c语言很像

console.log(arr[2]);

2.遍历数组

var arr = ['red','green','blue'];
for(var i = 0;i < 3;i++){
  console.log(arr[i]);
}
//打印数组长度
console.log(arr.length);
//动态检测数组长度
for(var i = 0;i < arr.length;i++){
  console.log(arr[i]);
  }

什么是遍历?

将数组元素从头到尾访问一次,里面的i是计数器当索引号使用,arr[i]访问数组元素,索引号和数组长度没有关系。

//经典案例打印数组最大值
var arr = [2,6,1,77,52,25,7,99];
var max = arr[0];
for(var i = 0;i < arr.length;i++){
  if(max < arr[i]){
    max = arr[i];
    }
  }
  conaole.log('该数组里面的最大值是' + max);

将数组转换为分割字符串

var arr = ['red','green','blue','pink'];
var str ='';
for(var i = 0;i < arr.length;i++){
	str+=arr[i]+'|';//也可以var sep = '!';str+=arr[i]+sep;
}
console.log(str);

数组中新增元素

var arr = ['red','green','blue','pink'];
var str ='';
for(var i = 0;i < arr.length;i++){
	str+=arr[i]+'|';//也可以var sep = '!';str+=arr[i]+sep;
}
console.log(str);

如果索引号存在就是替换数组元素,不要直接给数组名赋值,否则会覆盖掉以前的数据例如 arr1 ='';onsole.log(arr1)

筛选数组

var arr = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];
var newArr = [];
console.log(newArr);
for(var i = 0;i < arr.length;i++){
	if(arr[i]>=5)
	{
		newArr[newArr.length] = arr[i];
	}
}

删除数组指定元素

//将7删除
var arr = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];
var newArr = [];
console.log(newArr);
for(var i = 0;i < arr.length;i++){
	if(arr[i] != 7)
	{
		newArr[newArr.length] = arr[i];
	}
}
console.log(newArr);

总结

本篇文章就到这里了,希望能够给你带来帮助,也希望您能够多多关注本站的更多内容!

转载请注明原文地址:https://www.nomar.cn/?read-120.html
00